Орієнтовні завдання
ІІ (районного) етапу 2008 року

1. Проґресiя
Арифметичною проґресією називають послідовність, у якій різниця двох послідовних елементів стала.

Завдання
Створiть програму sequence.*, що з даної множини n натуральних чисел вибере елементи арифметичної проґресiї найбiльшої довжини з додатною рiзницею.

Вхідні дані
Файл sequence.dat мiстить (n + 1) натуральне число, кожне з яких не перевищує 500000. Перше з них — n, а наступнi — рiзнi n натуральних чисел.

Вихідні дані
Кожен рядок файла sequence.res має мiстити у вказаному порядку кiлькiсть членiв шуканої арифметичної проґресiї, її найменший перший член та її рiзницю — по одному варiанту вiдповiдi в кожному рядку в порядку зростання першого члена, а для однакових перших членiв — у порядку зростання рiзницi проґресiї.

Приклади

sequence.datsequence.res
4 1 5 6 33 1 2
8 1 5 10 3 6 8 18 30


3 1 2
3 6 2
3 6 12

2. Поверхня куба
Координати вершин куба дорiвнюють 0 або натуральному d. На поверхнi куба розташовано замкнену ламану без самоперетинiв, що має n вершин. Координати всiх вершин цiєї ламаної — невiд'ємнi цiлi числа.

Завдання
Створiть програму cubesurf.* для визначення площі фіґур, обмежених ламаною на поверхні куба.

Вхідні дані
Файл cubesurf.dat мiстить у вказаному порядку натуральнi числа d, n, де d < 109, n < 105, i послiдовнiсть n трiйок координат вершин цiєї ламаної у порядку обходу ламаної. Для кожної вершини спочатку вказано абсцису x, потiм — ординату y, потiм — аплiкату z.

Вихідні дані
Файл cubesurf.res має містити у порядку неспадання подвоєнi площi фiґур, на якi ламана розбиває поверхню куба.

Приклад

cubesurf.datcubesurf.res
1000 3 1 0 0 0 1 0 0 0 13 11999997

3. Код Грея
Кодом Грея називають непозиційну систему запису цілих натуральних чисел за допомогою двох символів 0 та 1 таким чином. Нуль кодують послідовністю нулів. При зростанні цілого числа:

Десяткова позиційна
система числення
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Двійковий код 0000000100100011010001010110011110001001101010111100110111101111
Код Грея 0000000100110010011001110101010011001101111111101010101110011000

Коди Грея двох послідовних натуральних чисел відріняються лише в одному розряді. Цю властивість використовують для збільшення надійності роботи системи оптичних фотодіодів при встановленні кута повороту дисків-носіїв інформації.

Завдання
Визначте коди Грея для послідовних невід'ємних цілих чисел.

Вхідні дані
Файл gray.dat натуральне число n, що не перевишує 21.

Вихідні дані
Файл gray.res має містити коди Грея довжини n (по одному в кожному рядку) послідовних невід'ємних цілих чисел від 0 до 2n– 1 включно.

Приклад

gray.datgray.res
200
01
11
10