Вказівки щодо розв'язання завдання № 1
відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва

1.1. Прямокутник (оптимізований перебір)

  1. Перевірити, чи сума площ прямокутників для склеювання дорівнює площі останнього прямокутника;

  2. Перевірити, чи прямокутники для склеювання можна розташувати всередині останнього прямокутника;

  3. Перебрати (оптимізовано) всі можливі варіанти розташування прямокутників з виділенням ламаної з горизонтальними та вертикальними ланками, що починається у верхньому лівому куті і закінчується у нижньому правому куті останнього прямокутника й обмежує вже склеєні прямокутники.

1.2. Геометрiя Рiмана-2 (аналітична геометрія)

  1. Перейти до декартових координат вершин ламаної.

  2. Використовуючи подвійний векторний та скалярний добутки, визначити внутрішні кути криволінійного многокутника з використанням центру кулі як точки спостереження.

  3. Знайти площу многокутника як добуток квадрата радіуса земної кулі на різницю суми внутрішніх кутів та добутку числа Піфагора π на кількість вершин, зменшену на 2.

Дамо детальний опис математичної моделі.

Означення 1. Кажуть, що вектор a є векторним добутоком неколінеарних векторів b і c (це позначають a = b × c), якщо:

Теорема 1. Для векторів a(a1; a2; a3), b(b1; b2; b3), c(c1; c2; c3), рівність a = b × c еквівалентна системі таких рівностей:

a1 = b2 c3b3 c2;
a2 = b3 c1b1 c3;
a3 = b1 c2b2 c1.

Доведення поданої теореми можна знайти у підручнику з аналітичної геометрії. Наприклад, див. О.Рудик, Початки алгебри, аналізу, аналітичної геометрії та теорії ймовірностей. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. 416 с.

Перехід від ґрадусної міри (g ґрадусів m мінут s секунд) до радіанної (φ радіан) здійснюють згідно з такою формулою:

φ = π (g + (m + s/60)/60)/180.

Позначимо через (r; θ; φ ) сферичні координати точок простору:
r — відстань від центру Землі до даної точки;
θ — широта, що змінюється у межах від π /2 до π /2;
φ — довгота, що змінюється у межах від – π до π.

Маємо:
x = r cos θ cos φ;
y = r cos θ sin φ;
z = r sin θ.

Не обмежуючи загальності міркувань, за одиницю довжини виберемо довжину радіуса Землі.

Запровадимо такі позначення:

Частину сфери, обмежена контуром, можна розбити на (n – 2) криволінійних трикутники. Алгоритм такого розбиття — окреме питання, яке тут не розглянуто. Площа такого криволінійного трикутника дорівнює добутку квадрата радіуса сфери й різниці суми внутрішніх кутів і числа π. В умові завдання це твердження було подано без доведення. Таким чином, задачу зведено до пошуку суми внутрішніх кутів контура.

Запровадимо такі позначення:

Шуканий кут — це кут від напряму uj до напряму wj з точок зору (спостереження), розташо­ваних по один бік від сфери. За таку єдину точку зору для всіх внутрішніх кутів контура візьмемо центр сфери. Для цього розглянемо додатно орієнтовану локальну систему координат з початком у Aj і векторами бази, що однаково спрямовані відповідно з векторами vj , uj і vj × uj.

Вектор wj лежить у площині, що паралельна до векторів uj і vj × uj. З допомогою скалярного добутку можна знайти косинуси кутів між цими векторами й вектором wj. Знаючи ці косинуси, можна знайти кут від напрямку uj до напрямку wj.

Математична модель дозволяє проводити розрахунки без запам'ятовування координат усіх вершин контура, бо достатньо зберігати в оперативній пам'яті координати лише трьох послідовних вершин.