Вказівки щодо розв'язання завдання № 14
відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва

14.1. Прогресія (впорядкування методом обліку)

 1. Впорядкувати масив різних цілих чисел методом обліку масивом множин.

 2. Перебрати всі можливі пари: різниця + перший елемент.

 3. Оптимізувати перебір відкиданням тих пар, які задають члени вже знайдених прогресій максимальної довжини.

Авторське розв'язання має такий вигляд.

const n_=500000; n256=n_ div 256;
 var s: array [0..n256] of set of byte; {Данi про множину}
   d,          {Рiзниця арифметичної прогресiї}
   j, {Найбiльша знайдена довжина арифметичної прогресiї}
   k,       {Зчитане число або 1-ий член прогресiї}
   l, {Кiлькiсть елементiв множини або членiв прогресiї}
  max,            {Найбiльший елемент множини}
   n: longint;       {Кiлькiсть елементiв множини}
  incl: boolean;{Чи можна знайти ще один елемент прогресії}
   o: text;                    BEGIN
assign(o,'SEQUENCE.IN'); reset(o);
read(o,n); for l:= 1 to n do begin
read(o,k); if max < k then max:=k;
include(s[k div 256],k mod 256) end;        close(o);
assign (o,'SEQUENCE.OUT'); rewrite(o); j:=0; k:=1;
repeat d:=1; if (k mod 256) in s[k div 256] then
 repeat l:=1; if (k < d) or
  not (((k-d) mod 256) in s[(k-d) div 256]) then  begin
  if k+l*d<=n_ then
  repeat incl:=k+l*d<=n_;
   if incl then                  begin
   if ((k+l*d) mod 256) in
    s[(k+l*d) div 256] then inc(l)
              else incl:=false       end;
  until not incl                   end;
  if l> j then begin rewrite(o); j:=l end;
  if l>=j then writeln (o,l,' ',k,' ',d);
  inc(d);
 until max < k+(j-1)*d;
 inc(k);
until k+j-1>max; close(o)                END.

14.2. Поверхня куба (аналітична геометрія)

 1. Подати поверхню куба розгорткою, тобто для кожної грані визначити формули переходу від координат 3-вимірного простору до координат 2-вимірної розгортки.

 2. Замінити перехід з однієї грані на іншу через точку ребра, що має два образи на розгортці, ламаною без самоперетинів, всі ланки якої належать периметру многокутника-розгортки.

 3. Обчислити остачу вiд дiлення на подвоєну площу всієї поверхні куба площу частини поверхні куба, обмеженої ламаною, як остачу суми доданків xj yj + 1 – yj xj + 1.

Тут (xj; yj ) — координати j-ої вершини образу ламаної на розгортці (перша вершина збігається з останньою).