Вказівки щодо розв'язання завдання № 15
відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва

15.1. Остача (теорія цілих чисел)

Алгоритм найстисліше можна подати такою програмою.

const m=21.4875626; empty=[];
var  s: array[0..255] of set of byte;
a,b,c,d: array[0..99] of longint;   o: text;
i,j,k,l,fdiv: word; n,fmod: byte; f,f1: longint;  BEGIN
assign(o,'REMAIN.DAT');  reset(o); read(o,n);
for j:=0 to n do read(o,a[j]);   close(o);
assign(o,'REMAIN.RES');rewrite(o); d[n]:=a[n]; l:=n; k:=n-1;
while (k>0) and (m>d[k+1]*ln(a[k])) do        begin
d[k]:=a[k]; for j:=2 to d[k+1] do d[k]:=a[k]*d[k];
                     l:=k; dec(k) end;
if l=1 then                      begin
d[1]:=d[1] mod a[0]; writeln(o,d[1]); close(o); halt end;
b[1]:=a[0];
for k:=1 to l-1 do                  begin
for j:=0 to 255 do s[j]:=empty;
    f:=a[k] mod b[k];
    fdiv:=f div 256;
    fmod:=f mod 256; i:=1;
repeat include(s[fdiv], fmod);  inc(i);
    f:=(f*a[k]) mod b[k];
    fdiv:=f div 256;
    fmod:=f mod 256;
 until fmod in s[fdiv];  f1:=f;
    f:=1;           j:=0;
repeat f:=(f*a[k]) mod b[k]; inc(j);
 until f=f1;     d[k]:=f; c[k+1]:=j; b[k+1]:=i-j end;
 i:=l-1;             if d[l] < c[l] then begin
d[i]:=1; for k:=1 to d[l] do d[i]:=a[i]*d[i] mod b[i] end
                         else begin
k:=(d[l]-c[l]) mod b[l];
for j:=1 to k do d[i]:=a[i]*d[i] mod b[i]        end;
          if l > 2 then for j:=i downto 2 do begin
k:=(d[j]-c[j]) mod b[j]; if k < b[j] then k:=k+b[j];
i:=j-1; for l:=1 to k do d[i]:=a[i]*d[i] mod b[i]   end;
              writeln(o,d[1]); close(o); end.

15.2. Множення (оптимізований перебір)

 1. Встановити, де стоять нулі у другому множнику.

 2. Встановити, які знаки потрібно відновити.

 3. Реалізувати перебір цифр першого співмножника і цифр другого співмножника у порядку зростання старшинства розрядів з оптимізацією —узгодженням результату дії множення першого множника на цифру другого множника.

 4. Врахувати, що результат множення числа на цифру, відмінну від 0, має таку саму кількість цифр або на 1 більшу.