Вказівки щодо розв'язання завдання № 18
відбірково-тренувальних зборів
команди міста Києва

18.1. Вписане коло (геометрія + цілі числа + перебір двома вкладеними циклами)

 1. Позначимо через:
  a, b, c — сторони трикутника у порядку незростання;
  r — радіус вписаного кола;
  p = (a + b + c)/2 — півпериметр;
  A = 2(p – a),
  B = 2(p – b),
  C = 2(p – c) — натуральні величини, перераховані у порядку неспадання.

 2. Маємо: A + B + C = 2p і p2r2 = p(p – a)(p – b)(p – c).

 3. Враховуючи монотонність функції y = x / (x + const), маємо:
  A2 / 3 ≤ ABC / (A + B + C) = (2r)2, звідси
  A ≤ 2r · 31/2.

 4. Для сталого A маємо: AB2 / (A + 2B) ≤ ABC / (A + B + C) = (2r)2, звідси
  AB2 8Br2 4Ar2 ≤ 0.

 5. Для сталих A і B величину C визначають однозначно:
  C = 4r2(A + B) / (AB – 4r2).

 6. Для відомих A, B і C довжини сторін трикутника визначають однозначно:
  a = (B + C) / 2;
  b = (C + A) / 2;
  c = (A + B) / 2.

18.2. Многогранник-3 (аналітична геометрія + графіка + рекурсія)

 1. Визначаємо декартові координати вершин грані 1 на розгортці за умови, що вершини сторони з найменшими (нульовими) ординатами точок мають координати (0; 0) і (1; 0).

 2. Починаючи з грані 1 і обходячи грань по периметру, рекурсивно визначаємо координати вершин грані розгортки, що має з розглядуваною спільне ребро.

 3. За відомими координатами вершин граней на розгортці знаходимо [xminxmax] і [yminymax] — діапазони зміни абсцис x і ординат y вершин граней на розгортці, забезпечивши справдження умови єдиного мірила по горизонталі й вертикалі:

  (xmax – xmin) / Nx = (ymax – ymin) / Ny.
  Тут і далі Nx і Ny — розміри екрана у пікселях відповідно по горизонталі й вертикалі.

 4. Знаходимо екранні координати Ix і Iy вершин граней на розгортці згідно з такими формулами:

  Ix = [Nx(x – xmin) / (xmax – xmin)];

  Iy = [Ny(ymax – y) / (ymax – ymin)].

  В останніх двох формулах [x] — ціла частина x. Хоча можна і краще взати результат округлення до цілого числа.