Олександр Рудик

Початки теорії автономних систем

1. Потік

Розглянемо автономну систему звичайних диференціальних рівнянь:

(1)     dxj/dt = fj( x1 , x2 , …, xn)

при дійсних xj , функціях fj : Rn → R ,   j = 1, 2, …, n.

Словом «автономність» позначають незалежність у явному вигляді правої частини рівнянь (1) від аргумента t. Систему рівнянь (4) ще записують у такому вигляді:

(2)     x' = f (x) ,

де x – вектор-стовпчик з координатами x1, x2, …, xn,
f (x) – вектор-стовпчик з такими координатами:
f1(x1, x2, …, xn), f2( x1, x2, …, xn), …, fn( x1, x2, …, xn).

Природно розглядати такі праві частини рівняння (2), при яких роз’язок рівняння існує та єдиний хоча б в околі вибраних початкових значень x. Таким умовам задовольняють, наприклад, неперервно диференційовні за координатами x функції f — див. традиційні підручники з теорії диференціальних рівнянь для студентів вищих навчальних закладів (В.И.Арнольд. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М: Наука, 1971, 240 с. та інші) або адаптований логічно послідовний виклад теоретичних основ шкільного курсу у посібнику: О.Б.Рудик. Початки алгебри, аналізу, аналітичної геометрії і теорії ймовірностей. Тернопіль: «Навчальна книга–Богдан», 2005, 415 с.

Означення 1. Запровадимо такі поняття для рівняння (2).

 1. Потоком, породженим полем напрямків f називають множину { f t} відображень

  f t : Rn → Rn,

  що початковій величині x ставлять у відповідність розв’язок рівняння (2) за час t:

  ( f tx)' = f ( f tx)   при   f 0x = x.
 2. Означимо дію потоку { f t} на С(Rn) — просторі неперервних на Rn функцій — таким чином:

  ( f t u)(x) = u ( f t x).
 3. Означимо дію потоку { f t} на просторі обмежених мір µ, заданих на Rn, таким чином, щоб при довільній неперервній обмеженій функції u ∈ С(Rn) справджувалися такі рівності:

  u (x) d( f tµ)(x) = ∫ ( f tu )(x)(x) = ∫ u ( f tx)(x).

Зауваження 1. Якщо рівняння (2) моделює певний природний чи суспільний процес, то з конкретно-наукових міркувань бажано, щоб траекторії-розв’язки для додатного часу t не прямували до нескінченості, а належали до певної замкненої обмеженої множини.

Означення 2. Потоки f t} і {gt} називають еквівалентними (спряженими, подібними), якщо існує взаємно однозначне відображення

h: Rn → Rn,

що відображає потік { f t} у потік {gt} при заміні координат h. Інакше кажучи,

h( f tx) = gth( x)

при довільних t ∈ R, x ∈ Rn. При цьому потоки називають:

Зауваження 2. З лінійної еквівалентності потоків випливає їхня аналітична еквівалентність, з аналітичної — диференціальна, з диференціальної — топологічна.

2. Стійкість розв'язку

Надалі через |…| в R позначимо модуль (абсолютну величину), в Rn — довільну норму (довжину вектора). Наприклад,

| x | = (| x1| p + | x2| p + … + | xn| p )1/p

при p ≥ 1. При p = 2 це збігається зі звичайною евклідовою нормою.

Означення 3. Розв’язок f tx рівняння (2) називають:

Зауваження 3. З експотенціальної стійкості випливає асимптотична стійкість, з якої, у свою чергу, випливає стійкість. Зворотні імплікації не справджуються.

Зауваження 4. Поняття стійкості можна узагальнити на випадок неавтономних систем, формально вказавши залежність від змінної t та вибраного початкового значення t0 цієї змінної.

Зауваження 5. Нехай квадратна матриця A за домомогою матриці С зводиться до нормальної форми Жордана B:

A = СBС –1.

Тоді розв’язок рівняння (2) при f (x) = Ax має таке подання:

eAtx = СeBtС –1x.

 1. Якщо дійсні частини усіх власних чисел A від’ємні, то розв’язок x = 0 є експотенціально стійким.

 2. Якщо дійсні частини усіх власних чисел A недодатні, а деякі з них (дійсних частин) дорівнють нулю при розмірності 1 відповідних підпросторів Rn, то розв’язок x = 0 є стійким, але не є асимптотично стійким.

 3. Якщо дійсні частини усіх власних чисел A недодатні, а деякі з них (дійсних частин) дорівнють нулю при розмірності відповідних підпросторів Rn більшій за 1, то розв’язок x = 0 не є асимптотично стійким.

 4. Якщо дійсна частина хоча б одного з власних чисел A додатна, то розв’язок x = 0 не є стійким.

Означення 4. Точку x простору Rn називають стаціонарною (нерухомою) точкою потоку { f t}, якщо f tx = x при довільних дійсному t та x з Rn. Розглянемо власні числа матриці ∂ f / ∂ x = ||∂ fj /∂ xk|| у стаціонарній точці x за умови, що відповідні похідні існують:

Зауваження 6. Необхідною і достатною умовою нерухомості точки x відносно потоку { f t} є справдження рівності: f (x) = 0.

Нерухому точку математичної моделі еволюції складної системи традиційно пов’язують зі станом рівноваги (стійкої чи нестійкої).

Зауваження 7. Анрі Пуанкаре у своїй дисертаційній роботі довів, що при:

формальною заміною змінних рівняння (2) в околі нерухомої точки x зводиться до лінеаризованої задачі:

(3)     y' = (∂ f (x)/∂ x) y

в околі початку координат (про доведення див. В.И.Арнольд. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Наука, 1978, 304 с.).

При локальній еквівалентності рівнянь
(2) і (3):

В усіх інших випадках для встановлення стійкості потрібно досліджувати вищі похідні поля напрямків f.

3. Дотичне відображення

Означення 5. Позначимо через x(t) вектор-стовпчик з координатами x1(t), x2(t), ... , xn(t), що є розв’язком рівняння (2).

 1. Дотичним відображенням потоку { f t} на відрізку [t0t1], називають лінійний оператор, що подають такою матрицею часткових похідних:

  ∂ x(t1) / ∂ x(t0) = ||∂ xj(t1) / ∂ xk(t0)||.

 2. Характеристичним показником Ляпунова χ напряму вектора v при дотичному відображенні ∂ x(t) / ∂ x(0) потоку { f t} називають таку верхню часткову границю:

  χ(v, x(0)) =   sup lim   ln | (∂ x(t) / ∂ x(0)) v| : t
  t → + ∞

Зауваження 8. Згідно з правилом диференціювання складеної функції маємо:

∂ x(t + dt) /∂ x(t0) = ∂ x(t + dt) /∂ x(t) · ∂ x(t) /∂ x(t0).

Тут знаком · позначено операцію множення матриць. Враховуючи співвідношення:

x(t + dt) = x(t) + f (x(t)) dt + o(dt),

отримаємо таке рівняння для матриці дотичного відображення:

(d/dt) ∂ x(t) /∂ x(t0) = ∂ f (x(t)) /∂ x · ∂ x(t) /∂ x(t0).

Згідно з правилом диференціювання складеної функції маємо:

(d/dt) f (x(t)) = ∂ f (x(t)) /∂ x · f (x(t)).

Таким чином, напрям потоку зберігається при дотичному відображенні.

Ґрунтовна стаття: Оселедец В.И. Мультипликативная эргодическая теорема. Характерис­тические показатели Ляпунова // Труды Московского матем. общ-ва, 1968, том 19, c. 197–231 — містить конструктивне доведення так званої мультиплікативної ергодичної теореми. Воно містить алгоритм обчислення усіх, а не лише найбільшого, характеристичних показників Ляпунова. Цей алгоритм має такий вигляд.

 1. Вибираємо точку x(0) ергодичної компоненти динамічної системи. В ході чисельного експерименту це здійснюють, обчислюючи розв’язок рівняння (5) на досить великому інтервалі для довільного початкового значення. Таким чином можна знайти точку лише в околі аттрактора.

 2. Вибираємо X(0) — довільну невироджену матрицю. Наприклад, X(0) = diag(1, 1, …, 1) — матриця, діагональні елементи якої дорівнюють 1, а решта — 0.

 3. Вибираємо T — довільне додатне дійсне число.

 4. Для натурального k = 1, 2, ... робимо такe.

  • Розглянемо розширення у дотичне розшарування рівняння (5) на проміжку [(k – 1)TkT ). Інакше кажучи, на цьому проміжку розв’яжемо таку систему рівнянь:

   x'(t) = f (x);
   X'(t) = ∂ f (x(t)) /∂ x · X(t)

   і знайдемо X(kT – 0) = ∂ x(kT ) /∂ x((k – 1)T ) · X((k – 1)T ).

  • Знаходимо матрицю С  SO(n, R), при якій матриця D = С – 1 · X(kT – 0) має верхньо-трикутний вигляд. Для матриць з дійсними елементами умова С  SO(n, R) означає справдження таких рівностей:

   CC t = C tC = diag(1, 1, …, 1).

   Інакше кажучи, рядки (стовпчики) матриці С утворюють ортонормовану базу Rn: скалярний добуток кожного такого вектора з собою дорівнює 1, а з іншим таким вектором — 0.

   Опишемо детально процедуру визначення матриці С, скориставшись такими позначеннями:
   сj — вектор Rn, що є рядком j матриці С;
   xj — вектор Rn, що є рядком j матриці X(kT – 0);
   djl — елемент матриці D, розташований у рядку j та стовчику l, djl = 0 при j > l;
   (u|v) — скалярний добуток (сума добутків відповідних координат) векторів u і v.

   Співвідношення C·D = X(kT – 0) запишимо за допомогою запроваджених позначень. При l = 1, 2, …, n:

   l
   djl cj = xl .
   j = 1

   При l = 1 маємо:

   • d11 = (x1 | x1)1/2 — при обчисленні наближень характеристичних показників Ляпунова на цю величину є посилання як на d11(kT );

   • с1 = (d11)– 1x1.

   При l = 2, 3, …, n маємо:

   • dml = (cm | xl) при m = 1, 2, …, l – 1, бо коефіцієнти розкладу вектора за ортонор­мованою базою збігаються зі скалярними добутками вектора і векторів бази;

   • ul = xld1l c1d2l c2 – ... – d(l – 1) l cl – 1 — складова xl, перпендикулярна до c1, c2, cl – 1;

   • dll = (ul | ul)1/2 — при обчисленні наближень характеристичних показників Ляпунова на цю величину є посилання як на dll(kT );

   • сl = (dll)– 1ul.

  • Обчислимо наближення характеристичних показників Ляпунова

   kk
   χl(kT ) = (kT ) – 1 ln dl( jT ) = (kT ) – 1 ln (Пdll( jT )).
   j = 1j = 1
  • Покладемо X(kT) = С.

Пункт 4 виконуємо до тих пір, поки певна кількість цифр після десяткової коми у десяткових записах наближень характеристичних показників Ляпунова не стануть сталими. При виконанні пункту 4 ми послідовно обчислюємо фрагменти — добутки по три множники, рахуючи справа наліво, — такого виразу:

⋯ · X – 1(2T ) · ∂ x(2T ) /∂ x(T ) · X(T ) · X – 1( T ) · ∂ x( T ) /∂ x(0) · X(0).

Зауваження 9. Нехай потік { f t} з неперервно диференційовним f має інваріантну замкнену обмежену множину.

 1. Для траекторій всередині цієї множини:

  • або траекторія наближається до нерухомої точки і характеристичний показник Ляпунова напряму потоку збігається з дійсною частиною відповідного власного значення матриці ∂ f /∂ x, обчисленій у цій нерухомій точці;

  • або величина | f | відділена від нуля та нескінченності і характеристичний показник Ляпунова напряму потоку дорівнює нулю.

 2. Якщо на ергодичній компоненті фазового простору характеристичні показники Ляпунова усіх векторів v для дотичного відображення ∂ x(t) / ∂ x(0) потоку { f t} від’ємні, можливо, за виключенням поля напрямів та сум його з векторами, чиї показники від’ємні, то розв’язок x(t) рівняння (5) є експотенціально стійким.

 3. Якщо на ергодичній компоненті фазового простору існує вектор, чий характеристичний показник Ляпунова для дотичного відображення ∂ x(t) / ∂ x(0) потоку { f t} додатний, то розв’язок x(t) рівняння (5) не є стійким.

При чисельному інтегруванні, наприклад, за допомогою модифікації Мерсона методу Рунге-Кутти, при наявності потоків з додатними характеристичними показниками спочатку різницева схема спотворює напрям потоку, і лише потім відбувається збіг наближень показників Ляпунова. Це було зауважено (Rudyk A.B. The Lyapunov Characteristic Exponents of Dissipative Systems with a Strange Attractor. К.: 1983. — 17 с. Препpинт / АН Украины, Ин-т теор. физики; 83–156E.) при обчисленні характеристичних показників Ляпунова системи трьох звичайних диференціальних рівнянь, побудованої як приклад до такого твердження: потоки, чиї поля напрямків є зваженою сумою полів потоків з різними стійкими циклами, можуть демонструвати складну поведінку: каскад біфуркацій подвоєння періоду стійкого циклу, наявність аттрактора з дробовою розмірністю тощо залежно від коефіцієнтів зваженої суми.