Перелік деяких операторів, змінних,
описів, перемикачів і вказівок
системи алгебричних обчислень Reduce
для початкового ознайомлення

Оператори
ABS — абсолютна величина;
COS — косинус;
SIN — синус;
TAN — тангенс;
EXP — експонента;
ACOS — арккосинус;
ASIN — арксинус;
ATAN — арктангенс;
ATAN2 — кутовий аргумент вектора з даними координатами;
LOG — натуральний логарифм;
LN — натуральний логарифм як число при on rounded;
NOT — заперечення;
AND — логічне "і";
OR — логічне "або";
ARG — кутовий аргумент комплексного числа при перемикачах on rounded, complex;
BINOMIAL — біномний коефіцієнт;
COEFF — створення списку коефіцієнтів;
FACTORIAL — факторіал;
FACTORIZE — розклад на множники;
GEQ — не менше;
NEQ — нерівність;
GCD — найбільший спільний дільник;
NUM — чисельник;
DEN — знаменник;
MKPOLY — створення многочлену з даними коренями;
NORM — норма, модуль ( у т.ч. комплексного числа);
MIN — мінімум;
MAX — максимум;
MAT — матриця;
DET — визначник;
RANK — ранг;
TRACE — слід (сума діагональних елементів);
ТP — транспонування;
SOLVE — розв'язхування рівнянь або їхніх систем;
LIMIT — границя;
DF — похідна;
INT — інтеграл;
LIST — формування списку;
LENGTH — довжина списку;
FIRST — перший елемент списку;
SECOND — другий елемент списку;
THIRD — третій елемент списку;
REST — результат вилучення першого елемента списку;
INTERPOL — інтерполяційний многочлен;
RESULTANT — результант;
LCOF — провідний коефіцієнт.

Змінні
high_pow — найвищий степінь;
low_pow — найнищий степінь;
length — довжина списку.

Опис (оголошення)
ARRAY — масив;
MATRIX — матриця.

Перемикачі (ключі)
ALLFAC — розклад на всі множники при виведенні;
DIV — ділення на прості множники знаменника;
ECHO — відображення команд;
FACTOR — виділення множників;
FORT — узгодження виведення з синтаксисом Fortnran'у;
GCD — скорочення чисельника і знаменника на їхній НСД;
NAT — природна форма подання виразів;
RATIONALIZE — усунення ірраціональності у знаменнику;
ROUNDED — доступ до арифметики дійяних чисел з певною точністю, що регулюють командою precision.

Вказівки
BEGIN — відкриття блоку;
END — закриття блоку або файлу;
BYE — завершення сеансу Reduce;
LET — задання правил підстановки;
FORALL … LET — модифікація команди LET для задання загальних правил підстановки;
CLEAR — відмова від приписів і підстановок;
FOR — виконання циклу з заданим діапазоном зміни лічильника;
WHILE … DO — виконання циклу поки справджується умова;
REPEAT … UNTIL — виконання циклу до справдження умови;
IF … THEN (… ELSE) — галуження залежно від істинності висловлювання;
IN — введення файлу (файлів);
OUT — введення файлу;
SHUT — закриття файлу;
OFF — вимикання перемикача;
ON — вмикання перемикача;
PLOT — створення графіка;
COMMENT — початок коментаря, який завершують символом ";" або "$";
% — початок коментаря, який завершується ознакою кінця рядку.